TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế


Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế được ban hành ngày 22/7/2013 có hiệu lực từ ngày 15/9/2013. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.


nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế


Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế bao gồm 03 Chương và 56 Điều cụ thể như sau:
Chương I: Quy định chung (Điều 1 đến Điều 4)
Chương II: Quy định cụ thể (Điều 5 đến Điều 53)
Chương III: Điều khoản thi hành (Điều 54 đến Điều 56)
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.