TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều lệ của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018 và thay thế cho Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009. Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 11/3/2018. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định này; Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bao gồm 6 chương và 30 điều. Cụ thể như sau:
Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương I: Những quy định chung ( Điều 1 tới Điều 5)
Chương II: Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Điều 6 tới Điều 11)
Chương III: Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực ( Điều 12 tới Điều 14)
Chương IV: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
   Mục 1: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh ( Điều 15 tới Điều 19)
   Mục 2: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ( Điều 20, Điều 21)
   Mục 3: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị ( Điều 22, Điều 23 và Điều 24)
Chương V: Quy định về tổ chức thực hiện ( Điều 25 tới Điều 27)
Chương VI: Quy định về điều khoản thi hành ( Điều 28 đến Điều 30)
Và phần Phụ lục.


Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn xem chi tiết nội dung:


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.