TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm về tham nhũng trong Luật hình sự Việt Nam


Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, thuộc phạm trù lịch sử, nó gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước, còn Nhà nước là còn tham nhũng không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tính chất, mức độ tham nhũng ở mỗi quốc gia có khác nhau, tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội, vào chính sách, pháp luật và các biện pháp phòng, chống tham nhũng ở quốc gia đó nhƣ thế nào. 
toi tham nhung

Ở nước ta, tham nhũng tồn tại lâu đời trong chế độ phong kiến, đế quốc, nó là sản phẩm tất yếu của chế độ cũ. Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đã đƣa nước ta từ thắng lợi này đến tháng lợi khác.
Hơn 60 năm qua, Nhà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nƣớc; thấy trƣớc đƣợc tệ quan liêu tham nhũng trong bộ máy Nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nƣớc ta đã đề ra chủ trƣơng biện pháp để phòng và chống tệ quan liêu tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên.
Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu: "Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm về tham nhũng trong Bộ Luật hình sự Việt Nam" của tác giả Đinh Văn Quế. Tài liệu này được bạn Vũ Anh Tuấn chia sẽ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.