TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật hôn nhân gia đình 2014


Luật Hôn nhân gia đình được ban hành ngày 19/06/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Luật này quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. 
luật hôn nhân và gia đình
Luật Hôn nhân và Gia đình

Ngoài ra, các vấn đề khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình mà luật này không quy định thì có thể áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan.Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình nhưng không được trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 Luật hôn nhân gia đình 2014 và không vi phạm điều cấm của Luật này. Luật hôn nhân gia đình 2014 có nhiều điểm mới hơn so với luật hôn nhân gia đình 2004, 1986…Cụ thể là Luật hôn nhân gia đình gồm: 09 chương với 133 Điều sau đây:

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7)
Chương II: Kết hôn (từ Điều 8 đến Điều 16)
Chương III:  Quan hệ giữa vợ và chồng (từ Điều 17 đến Điều 50)
Chương IV: Chấm dứt hôn nhân (từ Điều 51đến Điều 67)
Chương V: Quan hệ giữa cha mẹ và con (từ Điều 68 đến Điều 102)
Chương VI: Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình (từ Điều 103 đến Điều 106)
Chương VII: Cấp dưỡng (từ Điều 107 đến Điều 120)
Chương VIII: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài (từ Điều 121 đến Điều 130)
Chương IX: Điều khoản thi hành (từ Điều 131 đến Điều 133)

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.