TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp

Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp được ban hành ngày 14/09/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015. Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng kí kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng kí doanh nghiệp. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này. Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế. Và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng kí doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng kí doanh nghiệp. Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp có nhiều điểm mới về hồ sơ, thủ tục đăng kí doanh nghiệp. Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp gồm 9 chương, 83 điều cụ thể như sau:
Thủ tục đăng kí doanh nghiệp
Nghị định 78 về đăng kí doanh nghiệp
Chương I: Những quy định chung ( Điều 1 tới Điều 12)
Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng kí kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng kí doanh nghiệp ( Điều 13 tới Điều 16)
Chương III: Đăng kí tên doanh nghiệp ( Điều 17 tới Điều 20)
Chương IV: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí doanh nghiệp đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ( Điều 21 tới Điều 34)
Chương V: Đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử ( Điều 35 tới Điều 39)
Chương VI: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp ( Điều 40 tới Điều 56)
Chương VII: Trình tự, thủ tục tạm ngưng kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp ( Điều 57 tới Điều 65)
Chương VIII: Đăng kí hộ kinh doanh ( Điều 66 tới Điều 79)
Chương IX: Điều khoản thi hành ( Điều 80 tới Điều 83)
Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.