TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật Dân sự 2015 điều chỉnh những vấn đề gì? Phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự ?


Bộ luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).
luật sư tư vấn luật dân sự
Luật sư tư vấn luật Dân sự
Như vậy chúng ta thấy:

- Địa vị pháp lý là vị trí của chủ thể pháp luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác trên cơ sở các quy định pháp luật.
Địa vị pháp lí của chủ thể pháp luật thể hiện thành một tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lí của chủ thể, qua đó xác lập cũng như giới hạn khả năng của chủ thể trong các hoạt động của mình. V/ dự: địa vị pháp lí cơ bản của công dân được thể hiện thành tổng thể các quyền và nghĩa vụ của công dân được hiến pháp và pháp luật quy định. Một sự kiện pháp lí như chết, thương tích do tai nạn..., một hành vi pháp lí như mua, bán, tặng, cho, để thừa kế tạo ra một loạt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm... cho một chủ thể nhất định.
Thông qua địa vị pháp lí có thể phân biệt chủ thể pháp luật này với chủ thể pháp luật khác, đồng thời, cũng có thể xem xét vị trí và tầm quan trọng của chủ thể pháp luật trong các mối quan hệ pháp luật.
- Chuẩn mực pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, định hướng cho hành vi ứng xử của các cá nhân và các nhóm xã hội.
Khái niệm ‘chuẩn mực pháp lý’ là khung, khuôn khổ của pháp luật, là nền tảng của xã hội dân chủ, là giá trị thực sự của sự công bằng và đảm bảo chỉ tuân thủ bằng pháp luật. Sự chuẩn mực pháp lý chính là thước đo của phát triển xã hội và nền văn minh của một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia và cộng đồng quốc tế. Chính sự chuẩn mực đó tạo nên một nền pháp lý vững chắc, tạo điều kiện cho mọi sự ổn định và phát triển xã hội. Sự chuẩn mực xuất phát từ nhà làm luật và người thực thi (thực hiện) pháp luật, từ sự hiểu biết pháp luật và tôn trọng pháp luật.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.