TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.


Nghị định 81 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước được ban hành ngày 18/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015. Nghị định 81 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định về các thông tin doanh nghiệp nhà nước phải công bố định kỳ như các kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, báo cáo liên quan,... Nghị định 81 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước gồm 4 chương, 25 điều và 10 phụ lục kèm theo về các mẫu báo cáo cụ thể như sau:
Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Chương I
: Quy định về những quy định chung ( Từ điều 1 đến điều 9)
Chương III: Quy định về công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp ( Từ điều 20, điều 21)
Chương IV: Quy định về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành ( Từ điều 22 đến điều 25)

Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước., mời các bạn xem chi tiết nội dung.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.