TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nghị định 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ trong doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ


Nghị định 206 về quản lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước được ban hành ngày 09/12/2013 và có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2014. Nghị định 206 về quản lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước quy định chi tiết về trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp trong việc quản lý nợ phải thu, xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi,...Bao gồm 6 chương và 23 điều. Cụ thể như sau:
Nghị định 206 về quản lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước

Chương I: Những quy định chung của Nghị định 206 về quản lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước. ( Từ điều 1 đến điều 4)
Chương II: Quy định về quản lý và xử lý các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp. ( Từ điều 5 đến điều 9)
Mục 1: Quản lý các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp. ( điều 5, điều 6)
Mục 2: Xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng của doanh nghiệp. ( điều 7, điều 8 và điều 9)
Chương III: Quy định và xử lý các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. ( điều 10 đến điều 17)
Mục 1: Quản lý các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. ( điều 10, điều 11)
Mục 2: Xử lý các khoản nợ phải trả tồn đọng của doanh nghiệp. ( điều 12 đến điều 17)
Chương IV: Quy định về quản lý và xử lý nợ tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. ( điều 18 và điều 19)
Chương V: Quy định về quyền và trách nhiệm của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( điều 20, điều 21)
Chương VI: Quy định về điều khoản thi hành ( điều 22, điều 23)

Sau đây chúng tôi xin tải lên toàn văn Nghị định 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mời các bạn xem chi tiết nội dung.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.