TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Làm giấy phép kinh doanh cho công ty cổ phần, tại Đồng Nai.

Đồng Nai là một tỉnh nằm ở trung tâm của miền Đông Nam Bộ và là cửa ngõ của Sài Gòn. Nơi đây đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất và kinh doanh. Để hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm thủ tục pháp lý kinh doanh được thuận tiện và nhanh gọn chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai
làm giấy phép kinh doanh tại ở đồng nai
Tư vấn là giấy phép kinh doanh
Các chuyên viên của chúng tôi tư vấn làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai với đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Chúng tôi tư vấn làm giấy phép kinh doanh cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn về làm giấy phép thành lập công ty cổ phẩn tại Đồng Nai. 

Nếu bạn nào muồn biết thông tin về thủ tục thành lạp doanh nghiệp là công ty TNHH MTV và công ty TNHH hai thành viên trở lên thì xem các bài viết sau:
- làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai đối với công ty TNHH một thành viên.
- làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai đối với công ty TNHH hai thành viên.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về loại hình công ty cổ phần và thủ tục thành lập công ty cổ phần nhé.
Trước hết tìm hiểu thể nào là công ty cổ phần?
Căn cứ theo điều 110 luật doanh nghiệp 2014 quy định về Công ty cổ phần như sau:
Thứ nhất: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
Thứ hai: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Thứ ba: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
làm giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh
Làm giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản xuất

Quy định về vốn đối với công ty cổ phần như sau:
Căn cứ theo điều 111 luật doanh nghiệp 2014 quy định về  vốn công ty cổ phần:
Thứ nhất: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
Thứ hai: Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
Thứ ba: Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
Thứ tư: Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.
Thứ năm: Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;
c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.
Khi góp vốn tham gia vào công ty cổ phẩn, bạn cần phải hiể về các loại cổ phần như sau:
Căn cứ theo điều 113 luật doanh nghiệp 2014 quy định các loại cổ phần gồm:
Thứ nhất: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
Thứ hai: Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
Thứ ba: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Thứ tư: Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Thứ năm: Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
Thứ sáu: Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Về cơ cấu công ty có thể tham khảo mô hình sau đây để xây dựng cơ cấu cho hợp lý theo điều kiện từng công ty.
lam giay phep kinh doanh nghiep dong nai
Làm giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản xuất

Về quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông được quy định trong các điều 114, điều 115 luật doanh nghiệp 2014.
Về hình thức hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận trong công ty cổ phần được quy định từ điều 116  đến điều 171 của luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy, từ những thông tin cơ bản và sơ lược về loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, hi vọng các bạn đã hiểu về loại hình doanh nghiệp này.
Nếu bạn có ý định góp vốn, hoặc đang góp vốn vào một công ty cổ phẩn nào đó rồi thì hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho bạn chi tiết, cụ thể hơn về quyền lợi của bạn trong công ty cổ phần với tư cách là cổ đông.
Chúng tôi có cách chuyên viên tư vấn trực tiếp, tại nhà về thủ tục làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hoàn thiện thủ tục nhanh gọn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.