TƯ VẤN HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Ý nghĩa và giá trị nhiệm màu kinh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay còn được gọi là Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú thể hiện rõ lòng đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần chú này thường được tụng, thuyết giảng trong chùa có tác dụng cứu khổ cứu nạn, tiêu trừ bệnh tật, cứu nhân độ thế, chuyển ác thành thiện. Chú Đại Bi gồm có 84 câu và 415 chữ, từng câu chữ đều mang sự màu nhiệm, làm người tụng cảm nhận được tấm lòng quảng đại của Bồ Tát Quan Thế Âm.

Chú Đại Bi được trích từ bài Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi. Trong quá khứ, vì mong muốn chúng sanh được yên bình, an lạc, có thể diệt trừ tất cả bệnh tật và nghiệp chướng, Đức Phật đã nói thần chú này cho chúng sanh.

Chú Đại Bi là thần chú của vị Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu độ chúng sanh. Luôn muốn chúng sanh có thể tự đạt được thành tựu quả Phật, thoát khỏi khổ đau. Khi chúng sanh tụng năm biến thần chú này trong một ngày đêm, có thể tiêu trừ tội lỗi trong 100 ngày muôn kiếp sinh tử. Tuy nhiên, ai tụng Chú Đại Bi nhưng không tin vào bài kinh này thì có tụng nhiều đến đâu, tội lỗi vẫn không tiêu trừ.

Lợi ích của việc tụng kinh Chú Đại Bi

Những ai phạm các tội lỗi rất nặng nhưng nếu trì tụng kinh Chú Đại Bi, chư bị Bồ Tát 10 phướng sẽ đến chứng ngộ và tội lỗi sẽ được tiêu trừ. Khi tụng Chú Đại Bi, mọi tội lỗi nặng nhẹ đều có thể được loại bỏ hết. Tuy nhiên, nếu trong lòng vẫn còn có sự nghi ngờ thì tội ác, nghiệp chướng vẫn mãi ở đó không thể xoá bỏ. Chính vì vậy, khi tụng thần chú, chúng ta cần phải thật thành tâm và hết lòng tin tưởng vào Đức Phật và Bồ Tát.

Người trì tụng Chú Đại Bi giống như được tẩy rửa toàn thân, gột sạch nghiệp chướng trên người. Những người xung quanh đó, giống như dính nước tắm gội của người trì tụng thần chú này cũng được rửa sạch tội lỗi, nghiệp chướng tiêu trừ hết và vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc.

Người trì tụng Chú Đại Bi sẽ gặt hái công đức và phước báu cho đời đời kiếp kiếp về sau, hưởng một cuộc sống an lạc và yên bình. Khi người tụng Chú Đại Bi đi đường, gió thổi qua người thì tất cả những người phía sau hưởng ngọn gió ấy cũng nhận được công đức vô lượng của người trì tụng Chú Đại Bi. Do đó, chúng sanh cần biết ơn với người trì tụng bài kinh này.

Dịch nghĩa kinh Chú Đại Bi

1.    Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan Âm Bồ Tát hóa hiện ra tướng hành giả cầm chuỗi lễ mà tụng cầu Bồ Tát cảm ứng.

2.    Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hóa hiện ra tướng tay mang Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

3.    Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán Âm hóa hiện ra tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến cho chúng sanh được trường thọ.

4.    Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân ra Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

5.    Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện ra tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

6.    Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện ra tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.

7.    Án: Quan Âm hóa hiện ra tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án trở thành chánh giác.

8.    Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện ra tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

9.    Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện ra tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện ra tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất thảy ma oán.

11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện ra tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện ra tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện ra tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện ra tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện ra tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.

17. Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện ra tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.

18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện ra tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện ra tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

20. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện ra tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.

21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện ra tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện ra tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ những người chân thật tu hành.

24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện thân ra Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện ra Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử làm chúng sanh được trường thọ.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện ra tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân ra Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương và hàng phục các ma oán.

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện ra Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện ra tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.

31.          Địa Rị Ni: Quan Âm hiện ra tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ được tai họa.

32.          Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục những ma và quyến thuộc của chúng.

33.          Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân ra Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.

34.          Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện thân ra Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh được đắt đại cát tường.

35.          Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện ra tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng được đắt Phật quả.

36.          Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân ra Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37.          Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân ra Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại đến nhân gian.

38.          A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện ra tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.

39.          Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện thân ra Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ cho chúng sanh.

40.          Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện ra tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

41.          Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm hiện ra Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi để hàng phục chúng ma.

42.          Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện ra tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt đặng chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

43.          Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ ra Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta Bà khổ như núi non hiểm trở.

44.          Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện ra tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ để cứu khổ độ sanh.

45.          Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa ra tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui và đầy đủ.

46.          Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện ra tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.

47.          Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát để hóa độ chúng sanh.

48.          Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Di Lặc Bồ Tát để chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi và được chơn giác ngộ an lạc.

49.          Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện ra tướng Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp và được thoát khổ ác đạo.

50.          Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay cầm Kim Xoa làm lợi ích cho chúng sanh.

51.          Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện ra tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.

52.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng ba đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa lợi ích độ sanh.

53.          Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt hết tất cả pháp.

54.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường để hóa độ chúng sanh.

55.          Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.

56.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Mục Kiền Liên tay cầm tích trượng, bình bát dứt trừ tai ương mà cứu độ chúng sanh.

57.          Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện ra Tây Phương Cực Lạc, tất cả chư Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên.

58.          Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

59.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ mà bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

60.          Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng để hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa.

61.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa mà độ hóa chúng sanh.

62.          Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý để kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

63.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều để cảnh giác tâm chúng sanh.

64.          Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ cho chúng sanh.

65.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng Viên Mãn Bồ Tát thân mặc y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc cho chúng sanh.

66.          Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cầm bình ngọc giải trừ những tật khổ cho chúng sanh.

67.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo cho chúng sanh quy Tịnh Độ.

68.          Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm mà hàng phục ma oán.

69.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ những tâm oán hận.

70.          Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì cho chúng sanh.

71.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh được lợi ích an lạc.

72.          Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa khỏi tai nạn.

73.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.

74.          Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng ra khắp pháp giới.

75.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, tay mặt cầm thiền trượng chỉ dẫn cho chúng sanh tu hành.

76.          Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh được kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.

77.          Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện ra tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh được viên mãn công hạnh.

78.          Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân ra Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến cho chúng sanh được khai ngộ.

79.          Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện ra tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh khỏi ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.

80.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng buông thõng hai tay giải trừ đi nhĩ căn giúp phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.

81.          Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện ra tướng mở hai bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.

82.          Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện ra tay Đâu La Miên đoạn trừ đi căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.

83.          Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện ra tướng tay bưng bát hương giải trừ đi tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.

84.          Ta Bà Ha: Quan Âm hiện ra tướng tay cầm tràng phan để giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.

Tổng hợp: Phật tử Giác Trung

 

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.